Deel & Like

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op de te leveren dienstverlening zoals overeengekomen is in de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Met Consultant wordt bedoeld het bedrijf dat door Immoclaim wordt ingeschakeld om de belangen van de klant te behartigen zoals beschreven inde dienstverleningsovereenkomst.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij consultant informatie opvraagt en/of gebruik wenst te maken van dienstverlening zoals aangeboden door consultant en beschreven in dienstverleningsovereenkomst.
1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle informatie en/of aanbod per email door consultant, in welke vorm ook gedaan, zijn 14 dagen geldig, te rekenen vanaf datum opmaak/versturen van Email, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2. Klant aanvaardt het aanbod door ondertekening van dienstverleningsovereenkomst tussen klant en het door immoclaim ingeschakelde bedrijf (Consultant) en betaling kosten Dienstverlening zoals overeengekomen.
2.3. Indien de informatie een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de klant aanvaard, heeft de klant het recht, deze te herroepen of te annuleren, dit kan door het sturen van een email naar het email-adres dat staat aangegeven in de dienstverleningsovereenkomst. Consultant heeft het recht de dienstverleningsovereenkomst te herroepen of te annuleren indien betaling van de kosten van de dienstverleningsovereenkomst niet binnen 7 dagen is voldaan door klant. Dit zal schriftelijk worden medegedeeld door consultant aan klant.
2.4 Offertes en informatie per email verstuurd aan klant is 14 dagen geldig. Hierna zal informatie opnieuw worden geactualiseerd en opgevraagd/nagekeken

3.Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Klant geeft, zoals overeengekomen is in de ondertekende dienstverleningsovereenkomst, het alleenrecht aan het bedrijf dat is ingeschakeld door consultant om, namens klant, de overeengekomen dienstverlening uit te voeren.
3.2 Indien klant zich niet conformeert aan enig punt zoals vermeldt in dienstverleningsovereenkomst, zal hierdoor de geboden garantie komen te vervallen en kan klant geen aanspraak maken op financiële vergoeding of restitutie. Evenmin is consultant dan aansprakelijk voor overeengekomen dienstverlening.
3.3 Consultant zal na volledige betaling van kosten, zoals vermeld en overeengekomen in dienstverleningsovereenkomst, overgaan tot uitvoering van alle werkzaamheden met als doel alle resultaten zoals vermeld en overeengekomen in dienstverleningsovereenkomst.
3.4 Na ontvangst van betaling van de kosten van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst, zal consultant direct haar werkzaamheden met betrekking tot de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst aanvangen. Bij annulering van deze dienstverleningsovereenkomst door klant nadat betaling dienstverleningsovereenkomst is ontvangen door consultant en binnen 14 dagen na ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst, zal max. 50% van het betaalde bedrag aan klant worden gerestitueerd.

4.Prijzen

4.1 De in het aanbod van consultant weergegeven kosten dienstverlening zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande mogelijkheden, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren waaronder de timeshare-industrie/bedrijven zelf. Indien na ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst maar voor betaling van de kosten dienstverleningsovereenkomst, in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5.Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden, uiterlijk binnen 7 dagen na ondertekening dienstverleningsovereenkomst, dit op het rekeningnummer vermeldt in dienstverleningsovereenkomst. Indien betaling later plaatsvindt dan deze termijn, vervalt hierdoor de garantie, tenzij anders overeengekomen
5.2 Consultant heeft het recht om, indien de kosten zoals deze zijn vermeld en overeengekomen in dienstverleningsovereenkomst, niet binnen 7 dagen zijn betaald aan consultant, de dienstverleningsovereenkomst te annuleren of te wijzigen. Dit zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan klant.
5.3 Bij niet betaling van de kosten van de dienstverleningsovereenkomst door klant aan consultant binnen 14 dagen, zal dit automatisch de annulering en/of herroeping van dienstverleningsovereenkomst inhouden. Na deze termijn zal er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst kunnen worden opgesteld indien klant dit wenst.

6. Garantie

6.1 Indien de consultant niet aan haar verplichtingen, zoals vermeld in dienstverleningsovereenkomst, voldoet, dan zal de consultant de betaling van de kosten dienstverleningsovereenkomst door klant, restitueren aan klant.
6.2 Indien klant niet aan zijn of haar overeengekomen verplichtingen voldoet, zoals vermeld in de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst, dan vervalt hierdoor de garantie.
6.3 Indien klant niet voldoet aan §3.1 – §3.2 – §5.1 zal garantie eveneens komen te vervallen.

7. Overmacht

7.1 Consultant is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van consultant opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht, de nakoming van de verplichtingen door consultant niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zal de einddatum van de dienstverleningsovereenkomst met min. 1 jaar verlengd worden. De klant zal als gevolg hiervan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele extra kosten. Indien er sprake is of zal zijn van eventuele extra kosten ten laste van klant als gevolg van een overmachtsituatie, zal de consultant deze verantwoordelijkheid dragen.
7.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, overname en/of naamsverandering van bedrijven zoals genoemd in overeengekomen dienstverleningsovereenkomst. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van de consultant ligt.

8. Geschillen en toepasselijk recht

8.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Klant en Consultant.
8.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden
8.3 Op een met klant gesloten overeenkomst is Belgisch, Spaans of Nederlands recht van toepassing. Dit zal worden vastgelegd in overeenkomst.

9. Begripsbepaling

9.1 Informatie / aanbod: Een door de Consultant aan de klant uitgebracht schriftelijk advies per email en/of of mondeling advies
9.2 Timeshare-bedrijven / Timeshare-industrie: Het bedrijf of de bedrijven waarmee de klant een overeenkomst heeft afgesloten en waarmee de klant nu, met behulp van de dienstverlening van Consultant,haar contractuele verplichting wenst te beëindigen.

Privacy Beleid

Dit is de privacyverklaring van Immoclaim.nl

 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze privacy verklaring legt uit hoe Immoclaim.nl omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten , natuurlijke personen en alle overige natuurlijke personen waarmee wij in contact staan. ( hierna “Klanten” of “U” genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijk persoon te identificeren.
Als u informatie aanvraagt, een dienstverleningsovereenkomst hebt afgesloten of gewoon onze website bezoekt dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens. Over de verwerking van uw persoonsgegevens door Immoclaim.nl willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.
Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
Hierna hebben wij voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door Immoclaim.nl
Omdat wij zeer dynamisch zijn in een zich snel ontwikkelende-, maar vooral veranderende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind u altijd op onze website. We adviseren u daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Immoclaim verwerktbgeen persoonsgegevens, wel geeft zij gegevens door aan het bedrijf dat door hen wordt ingeschakeld.

Ook indien u informatie aanvraagt via onze website, worden naam, woonplaats , telefoonnummer en emailadres eenmalig door ons verder geleid aan het bedrijf dat door immoclaim zal worden ingeschakeld.

Immoclaim verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele geaardheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT Immoclaim.nl UW PERSOONSGEGEVENS ?

Immoclaim.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden.
Immoclaim.nl verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Immoclaim rusten
  • Om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te laten gaan door consultant en/of om een Timeshare Reclaim in te laten leiden in Spanje door consultant
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Immoclaim, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
  • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken
DIENSTVERLENING

Immoclaim verwerkt uw gegevens om u van informatie te kunnen voorzien

 INFORMEREN

Immoclaim verwerkt uw gegevens om u éénmalig hoofdzakelijk via e-mail of telefoon te kunnen laten informeren.

 MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Wij versturen geen nieuwsbrieven, niet per email en niet schriftelijk.

  WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

Het door immoclaim ingeschakelde bedrijf (Consultant) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Het door immoclaim ingeschakelde bedrijf is dan ook uw gesprekspartner en is degene die ten aanzien van de Gegevens beschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Immoclaim.nl bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

CONTACT MET WEBSITEBEZOEKERS en/of bestaande klanten

Telefoongesprekken tussen klanten en Immoclaimkunnen worden niet opgeslagen om ze te kunnen terugluisteren  voor verbeteringsdoeleinden.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Immoclaim bewaart geen gegevens van klanten. Zijgeeft deze wel door aan Consultant

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Immoclaiom gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Immoclaim onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen.via adequate maatregelen. Indien nodig, zal Immoclaim.nl u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Immoclaim.nl bewaart geen gegevens

Google Analytics
Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid of onze website, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

nl_NLDutch
de_DE_formalGerman nl_NLDutch